Griselatinoversetter

Griselatin (Pig Latin) er et engelsk språkspill som går ut på å endre språket. For å forme griselatin av et engelsk ord blir første konsonant (eller konsonant kluster) flyttet til slutten av ordet og «ay» blir tilføyd. For eksempel blir «pig» (på Norsk Gris) «igpay». «Computer» blir «omputercay og «trauancy blir «uancytray». Målet er å […]

Røverspråkoversetter

VoVedod hohjojelolpop avov vovåror nonye RoRøvoverorsospoproråkok kokononvoverortoteroreror kokanon dodu enonkokeloltot ogog rorasoskoktot ovoverorsosetottote vovanonloligog sospoproråkok totilol RoRøvoverorsospoproråkok. LoLesos ogogsoså momeror omom hohvovorordodanon rorøvoverorsospoproråkoketot eror bobygogdod opoppop. HoHvova vovenontoteror dodu popå? LoLæror dodegog RoRøvoverorsospoproråkoketot i dodagog! 🙂